Datum: 17-01-2022

Voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van de website van BK-Consultancy

 

Voorwaarden en bepalingen

Deze voorwaarden ("Overeenkomst") bevatten de algemene voorwaarden voor uw gebruik van de website BK-Consultancy.nl ("Website" of "Dienst") en alle bijbehorende producten en diensten (gezamenlijk "Diensten").

Deze Overeenkomst is juridisch bindend tussen u ("Gebruiker", "u" of "uw") en BK-Consultancy.nl †("BKConsultancy.nl, BK-Coaching.nl", "wij", "ons" of "onze"). Door de Website en Diensten te bezoeken en te gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden van deze Overeenkomst hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt daaraan gebonden te zijn. Indien u deze Overeenkomst aangaat namens een bedrijf of andere juridische entiteit, verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om een dergelijke entiteit aan deze Overeenkomst te binden, in welk geval de termen "Gebruiker", "u" of "uw" naar een dergelijke entiteit verwijzen. Indien u niet over een dergelijke bevoegdheid beschikt, of indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, dient u deze Overeenkomst niet te aanvaarden en mag u geen toegang hebben tot en gebruik maken van de Website en Diensten. U erkent dat deze Overeenkomst een contract is tussen u en BK-Consultancy.nl en

BK-Coaching.nl, ook al is deze elektronisch en niet fysiek door u ondertekend, en regelt deze uw gebruik van de Website en Diensten.

Rekeningen en lidmaatschap

Als u een account aanmaakt op de Website, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account en bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder de account en alle andere acties die worden ondernomen in verband met de account. Wij kunnen nieuwe accounts controleren en beoordelen voordat u zich kunt aanmelden en de Diensten kunt gaan gebruiken. Het verstrekken van valse contactinformatie van welke aard dan ook kan resulteren in de beŽindiging van uw account. U moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account of andere inbreuken op de veiligheid. Wij zijn niet aansprakelijk voor uw handelen of nalaten, met inbegrip van schade van welke aard dan ook die het gevolg is van dergelijk handelen of nalaten. Wij kunnen uw account (of een deel daarvan) opschorten, uitschakelen of verwijderen als wij vaststellen dat u een bepaling van deze overeenkomst hebt geschonden of dat uw gedrag of inhoud onze reputatie en goodwill zou kunnen schaden. Als we uw account om de voorgaande redenen verwijderen, kunt u zich niet opnieuw registreren voor onze diensten. We kunnen uw e-mailadres en internetprotocoladres blokkeren om verdere registratie te voorkomen.

Inhoud gebruiker

Wij zijn geen eigenaar van gegevens, informatie of materiaal (gezamenlijk "Inhoud") die u op de Website indient tijdens het gebruik van de Dienst. U bent als enige verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, kwaliteit, integriteit, legaliteit, betrouwbaarheid, geschiktheid en intellectuele eigendom of gebruiksrecht van alle ingediende Content. Wij kunnen de door u ingediende of met behulp van onze Diensten gecreŽerde Inhoud op de Website controleren en beoordelen. U geeft ons toestemming om de Inhoud van uw gebruikersaccount te openen, te kopiŽren, te verspreiden, op te slaan, door te geven, opnieuw te formatteren, weer te geven en uit te voeren, uitsluitend voor zover dit nodig is om de Diensten aan u te verlenen.

Zonder enige van deze verklaringen of garanties te beperken, hebben wij het recht, maar niet de verplichting, om naar eigen goeddunken Inhoud te weigeren of te verwijderen die, naar onze redelijke mening, een van onze beleidsregels schendt of op enige wijze schadelijk of verwerpelijk is. Tenzij uitdrukkelijk door u toegestaan, verleent uw gebruik van de Website en Diensten ons niet het recht om de Inhoud die door u is aangemaakt of in uw gebruikersaccount is opgeslagen, te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, te publiceren of te distribueren voor commerciŽle, marketing- of soortgelijke doeleinden.

Back-ups

Wij maken regelmatig back-ups van de Website en de Inhoud ervan en zullen ons best doen om de volledigheid en nauwkeurigheid van deze back-ups te waarborgen. In het geval van een hardwarestoring of gegevensverlies zullen wij back-ups automatisch herstellen om de impact en downtime tot een minimum te beperken.

Links naar andere bronnen

Hoewel de Website en Diensten kunnen linken naar andere bronnen (zoals websites, mobiele toepassingen, enz.), impliceren we niet, direct of indirect, enige goedkeuring, associatie, sponsoring, onderschrijving, of affiliatie met enige gelinkte bron, tenzij uitdrukkelijk hierin vermeld. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van bedrijven of personen of de inhoud van hun bronnen, en wij staan daar ook niet voor in. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de acties, producten, diensten en inhoud van andere derden. U dient zorgvuldig de wettelijke verklaringen en andere gebruiksvoorwaarden door te nemen van elke bron waartoe u toegang verkrijgt via een link op de Website en Diensten. Het linken naar andere off-site bronnen is op eigen risico.

Verboden gebruik

Naast andere voorwaarden zoals uiteengezet in de Overeenkomst, is het u verboden de Website en Diensten of Inhoud te gebruiken (a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen aan te zetten tot het uitvoeren van of deelnemen aan onwettige handelingen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsreglementen, regels, wetten of lokale verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) om lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, te schaden, te belasteren, te kleineren, te intimideren, of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die gebruikt zal of kan worden op een manier die de functionaliteit of werking van de Website en Diensten, producten en diensten van derden, of het Internet zal beÔnvloeden; (h) om te spammen, phishing, pharming, pretext, spider, crawlen of scrapen; (i) voor enig obsceen of immoreel doel; of (j) om de beveiligingsfuncties van de Website en Diensten, producten en diensten van derden, of het Internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Website en Diensten te beŽindigen wegens schending van een van de verboden gebruikswijzen.

Intellectuele eigendomsrechten

"Intellectuele Eigendomsrechten": alle huidige en toekomstige rechten die bij wet, in het gemene recht of in billijkheid zijn toegekend in of met betrekking tot auteursrechten en naburige rechten, handelsmerken, tekeningen en modellen, octrooien, uitvindingen, goodwill en het recht om een vordering in te stellen wegens namaak, rechten op uitvindingen, gebruiksrechten, en alle andere intellectuele eigendomsrechten, in elk geval al dan niet gedeponeerd en met inbegrip van alle aanvragen en rechten om dergelijke rechten aan te vragen en toegekend te krijgen, rechten om voorrang te claimen en alle soortgelijke of equivalente rechten of vormen van bescherming en alle andere resultaten van intellectuele activiteit die nu bestaan of in de toekomst zullen bestaan in welk deel van de wereld dan ook. Deze Overeenkomst draagt geen intellectuele eigendommen van BK-Consultancy.nl ††of derden aan u over, en alle rechten, titels en belangen in en op dergelijke eigendommen blijven (tussen de partijen) uitsluitend bij BK-Consultancy.nl.Alle handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo's die worden gebruikt in verband met de Website en Diensten, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van BK-Consultancy.nl ††of haar licentiegevers. Andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo's die in verband met de Website en Diensten worden gebruikt, kunnen de handelsmerken van andere derden zijn. Uw gebruik van de Website en Diensten verleent u geen recht of licentie om enige van de handelsmerken van BKConsultancy.nl ††of derden te reproduceren of anderszins te gebruiken.

Afwijzing van garantie

U gaat ermee akkoord dat deze Dienst wordt geleverd op een "as is" en "zoals beschikbaar" basis en dat uw gebruik van de Website en Diensten uitsluitend op eigen risico is. Wij wijzen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook af, hetzij expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid. Wij geven geen garantie dat de Diensten aan uw eisen zullen voldoen, of dat de Dienst ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn; noch geven wij enige garantie met betrekking tot de resultaten die verkregen kunnen worden door het gebruik van de Dienst of met betrekking tot de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige informatie verkregen via de Dienst of dat gebreken in de Dienst gecorrigeerd zullen worden. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat alle materiaal en/of gegevens die u downloadt of anderszins verkrijgt door het gebruik van de Dienst naar eigen goeddunken en op eigen risico geschiedt en dat u als enige verantwoordelijk bent voor eventuele schade of verlies van gegevens die voortvloeit uit het downloaden van dergelijk materiaal en/of dergelijke gegevens. Wij geven geen garantie met betrekking tot enige goederen of diensten gekocht of verkregen via de Dienst of enige transacties aangegaan via de Dienst tenzij anders vermeld. Geen advies of informatie, mondeling of schriftelijk, door u van ons of via de Dienst verkregen, zal enige garantie scheppen die hierin niet uitdrukkelijk wordt gemaakt.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zullen in geen geval BK-Consultancy.nl, haar gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, leveranciers of licentiegevers aansprakelijk zijn jegens enige persoon voor enige indirecte, incidentele, speciale, punitieve, dekkings- of gevolgschade (met inbegrip van, zonder beperking, schade voor verloren producten, inkomsten, verkoop, goodwill, gebruik van inhoud, impact op het bedrijfsleven, bedrijfsonderbreking, verlies van verwachte besparingen, verlies van zakelijke kansen) hoe dan ook veroorzaakt, onder elke theorie van aansprakelijkheid, inclusief, zonder beperking, contract, onrechtmatige daad, garantie, schending van wettelijke plicht, nalatigheid of anderszins, zelfs als de aansprakelijke partij op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade of dergelijke schade had kunnen voorzien. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal de totale aansprakelijkheid van BK-Consultancy.nl en BK-Coaching en haar gelieerde ondernemingen, functionarissen, werknemers, agenten, leveranciers en licentiegevers met betrekking tot de diensten worden beperkt tot een bedrag dat hoger is dan ťťn dollar of de bedragen die daadwerkelijk contant door u zijn betaald aan BK-Consultancy.nl ††voor de voorafgaande periode van ťťn maand voorafgaand aan de eerste gebeurtenis of voorval die aanleiding geeft tot een dergelijke aansprakelijkheid. De beperkingen en uitsluitingen gelden ook indien dit rechtsmiddel u niet volledig schadeloos stelt voor enig verlies of niet aan zijn wezenlijke doel beantwoordt.

VRIJWARINGSCLAUSULE:

De Opdrachtgever zal, en de Opdrachtgever stemt er hierbij mee in, de (Senior) Project Manager(s) van BK-Consultancy vrijwaren tegen, en schadeloos stellen en verdedigen voor, alle claims van welke entiteit/natuurlijk persoon dan ook, eisen, acties, oorzaken van acties, rechtszaken, aansprakelijkheden, schade, verliezen, kosten en uitgaven van welke aard dan ook (inclusief, zonder beperking, redelijke honoraria van advocaten en gerechtelijke kosten gemaakt om deze vrijwaring af te dwingen en anderszins) die de (Senior) Project Manager(s) kan lijden of oplopen in zijn uitvoering van de functie, zoals overeengekomen in een getekende Overeenkomst of ĎOpdracht tot inhurení met de Opdrachtgever.

”f die tegen de (Senior) Project Manager(s) kunnen worden ingesteld, al dan niet gegrond, en die ontstaan in verband met het Project of de uitvoering door de (Senior) Project Manager(s) van zijn taken en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst, welke schadeloosstelling zal voortduren niettegenstaande het aflopen of een eerdere beŽindiging van deze Overeenkomst, met betrekking tot enig voorval dat aan een dergelijk aflopen of een dergelijke beŽindiging voorafgaat, met dien verstande echter, dat de schadeloosstelling uit hoofde van het overeengekomen in deze Overeenkomst zich in geen geval zal uitstrekken tot een vordering, eis, verklaring of andere rechtsgrond die de (Senior) Project Manager(s), in verband met het Project of de uitvoering door de (Senior) Project Manager(s) van zijn taken en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst, mocht hebben ingesteld zich zal uitstrekken tot een claim, eis, actie, oorzaak van een actie, rechtsgeding, aansprakelijkheid, schade, verlies, kosten of onkosten.

 

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord BK-Consultancy.nl ††en de aan haar gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, leveranciers en licentiegevers schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle aansprakelijkheden, verliezen, schade of kosten, met inbegrip van redelijke advocaatkosten, die verband houden met of voortvloeien uit beweringen, claims, acties, geschillen of eisen van derden die tegen een van hen worden ingesteld als gevolg van of in verband met uw Content, uw gebruik van de Website en Diensten of opzettelijk wangedrag van uw kant.

Scheidbaarheid

Alle rechten en beperkingen in deze Overeenkomst mogen worden uitgeoefend en zijn alleen van toepassing en bindend voor zover zij niet in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving en zijn bedoeld om te worden beperkt voor zover dat nodig is om deze Overeenkomst niet onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar te maken. Indien een bepaling of een deel van een bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, is het de bedoeling van de partijen dat de resterende bepalingen of delen daarvan hun overeenkomst vormen met betrekking tot het onderwerp daarvan, en al die resterende bepalingen of delen daarvan blijven volledig van kracht en van kracht.

Geschillenbeslechting

De vorming, interpretatie en uitvoering van deze Overeenkomst en alle geschillen die daaruit voortvloeien, worden beheerst door het materiŽle en formele recht van Nederland, zonder rekening te houden met de regels inzake conflicten of rechtskeuze en, voor zover van toepassing, het recht van Nederland. De exclusieve jurisdictie en het rechtsgebied voor acties met betrekking tot het onderwerp hiervan zijn de rechtbanken in Nederland, en u onderwerpt zich hierbij aan de persoonlijke jurisdictie van deze rechtbanken. U doet hierbij afstand van elk recht op een juryrechtspraak in elke procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing op deze Overeenkomst.

Opdracht

U mag uw rechten of verplichtingen uit hoofde hiervan niet toewijzen, doorverkopen, in sublicentie geven of anderszins overdragen of delegeren, geheel of gedeeltelijk, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, welke toestemming uitsluitend naar ons eigen goeddunken en zonder verplichting is; een dergelijke toewijzing of overdracht is nietig en ongeldig. Het staat ons vrij om alle rechten of verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, over te dragen aan een derde in het kader van de verkoop van alle of een aanzienlijk deel van alle activa of aandelen of als onderdeel van een fusie.

Wijzigingen en aanpassingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Overeenkomst of de voorwaarden met betrekking tot de Website en Diensten te allen tijde te wijzigen, met ingang van de datum waarop een bijgewerkte versie van deze Overeenkomst op de Website wordt geplaatst. Wanneer wij dit doen, zullen wij de bijgewerkte datum onderaan deze pagina herzien. Het blijven gebruiken van de Website en Diensten na dergelijke wijzigingen houdt in dat u instemt met dergelijke wijzigingen.

Laatst bijgewerkte versie: 17 januari 2022