VRIJWARINGSCLAUSULE:

De Opdrachtgever zal, en de Opdrachtgever stemt er hierbij mee in, de (Senior) Project Manager(s) van BK-Consultancy vrijwaren tegen, en schadeloos stellen en verdedigen voor, alle claims van welke entiteit/natuurlijk persoon dan ook, eisen, acties, oorzaken van acties, rechtszaken, aansprakelijkheden, schade, verliezen, kosten en uitgaven van welke aard dan ook (inclusief, zonder beperking, redelijke honoraria van advocaten en gerechtelijke kosten gemaakt om deze vrijwaring af te dwingen en anderszins) die de (Senior) Project Manager(s) kan lijden of oplopen in zijn uitvoering van de functie, zoals overeengekomen in een getekende Overeenkomst of ĎOpdracht tot inhurení met de Opdrachtgever.

”f die tegen de (Senior) Project Manager(s) kunnen worden ingesteld, al dan niet gegrond, en die ontstaan in verband met het Project of de uitvoering door de (Senior) Project Manager(s) van zijn taken en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst, welke schadeloosstelling zal voortduren niettegenstaande het aflopen of een eerdere beŽindiging van deze Overeenkomst, met betrekking tot enig voorval dat aan een dergelijk aflopen of een dergelijke beŽindiging voorafgaat, met dien verstande echter, dat de schadeloosstelling uit hoofde van het overeengekomen in deze Overeenkomst zich in geen geval zal uitstrekken tot een vordering, eis, verklaring of andere rechtsgrond die de (Senior) Project Manager(s), in verband met het Project of de uitvoering door de (Senior) Project Manager(s) van zijn taken en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst, mocht hebben ingesteld zich zal uitstrekken tot een claim, eis, actie, oorzaak van een actie, rechtsgeding, aansprakelijkheid, schade, verlies, kosten of onkosten.